Ballata triste

Collaborazione
Durata
4.10
Autori
F. De Andrè, Gian Piero Reverberi, Vito Elio Petrucci
Note

La "Ballata triste" (A cançon do Balilla), facente parte della commedia musicale "T'ae presente o carrossezzo" (in grafia "riformata": "T'hæ prezente u carusezzu?", cioè "Hai presente il carosello?"), è stata scritta da uno dei massimi poeti genovesi
contemporanei, Vito Elio Petrucci, e musicata da Fabrizio de André; anch'essa è stata cantata da Piero Parodi (Pierìn Parodi).

Dalla pagina:http://www.zeneize.net/ziardua/parodi/ballata_triste.html 
è possibile ascoltarla.

Testo

Ballata triste ballata amagonà 
pe 'na cittàe ch'a cianse sfortunà 
son ciù de centottanta e fabbriche serrae 
e ciminee asmorte i rastelli sprangae 
perché a speculasiùn a l'ha sempre rascion 
perché a speculasiùn a l'ha sempre rascion 
o porto o l'è in maloa ma Romma a lascia andà
e o privòu o no l'investe o veu solo guagna
e in cianua o và a spende quello che a Zena rende
e in cianua o và a spende quello che a Zena rende
poi mostran che i tonnei crescian de longo a rubbi
ma o l'è solo petrolio ch'o passa drento i tubbi
e o và distante in taera lasciandone 'na  gnera
e o và distante in taera lasciandone 'na gnera

ballata triste ballata amagonà
pe 'na cittàe ch'a cianse sfortunà
e e case de cemento ammugiae comme fen
in sci profì ridenti in ti ciù belli cen
che e collinne se scrollan ma che i ommi no mollan
elle e collinne se scrollan ma che i ommi no mollan
e cartee: sparie                    i tescili: serrae
o meccanico: in taera           i cantieri: grattae
San Zorzo e Fossati ormai bengodi d'atri
San Zorzo e Fossati ormai bengodi d'atri
cosci a Pedernontanna coe curve mastrussae
e a GenovaSavonna un strasetto da bae
l'Aurelia 'na biscia che un po' d'aegoa a scompiscia
l'Aurelia 'na biscia che un po' d'aegoa a scompiscia

ballata triste ballata amagonà
pe 'na cittàe ch'a cianse sfortunà
ne posso di "che l'inse?" saiae solo doman
a tia sta pria rovente ch'a me bruxia in te mana 
denunzia i trucchi de tanti neuvi crucchi 
a denunzia i trucchi de tanti neuvi crucchi 
se a tio Zena ti vegni ti te sollevi ancon 
comme ai tempi di Doia peo teu Santo Patron 
pe San Zorzo pe Zena o sentiemo sbraggià 
pe San Zorzo pe Zena o sentiemo sbraggià 
pe questo ancon mi canto pe questo arresto chi 
a domanda meo sento vegnian sempre da Ti 
aspeto seunne l'ùa e guai pe i atri allùa 
aspeto scunne l'ùa e guai pe i atri allùa 
ballata triste ballata amagonà 
pe 'na cittàe ch'a cianse sfortunà

 

 

Ballata triste nella grafia "riformata"

Ne riporto il testo, sempre nella grafia "riformata" del sito (e anche qui vale l'appello per gli eventuali genovesi all'ascolto):

Ballata triste, ballata amagunaa
pe'na çitæ ch'a cianze, sfurtynaa.

Sun ciy de 180 e fabbriche seræ
e ciminêe azmorte, i rastelli sprangæ
perché a speculasiun a l'ha senpre raxun
perché a speculasiun a l'ha senpre raxun.

U portu u l'é 'n malûa ma Rumma a làscia andâ
e u privòu u nu l'investe, u voe sûlu guägnâ
e 'n ciany^a u va à spende quellu che à Zêna rende
e 'n ciany^a u va à spende quellu che à Zêna rende.

Pôi mústran che i tunêi créscian de lungu à rybbi
ma u l'é sûlu petrolliu ch'u passa drentu ai tybbi
e u va distante in tæra lasciàndune 'na gnæra
e u va distante in tæra lasciàndune 'na gnæra.

Ballata triste, ballata amagunaa
pe'na çitæ ch'a cianze, sfurtynaa.

E câze de ciymentu amygiæ cumme fen
inscii prufî ridenti e [...] d'i cen
che e culinn-e se scròllan ma che i ommi nu mòllan
che e culinn-e se scròllan ma che i ommi nu mòllan.

E cartêe sparîe, i téscili seræ
u mecannicu in tæra i cantieri gratæ
San Zorzu e Fossati ormâi "Bengôdi" d'âtri
San Zorzu e Fossati ormâi "Bengôdi" d'âtri.

Cuscí a "pedemuntann-a" cuê cyrve mastrysæ
e a Genova-Savunn-a in strazettu da bæ
l'Ourellia 'na bíscia che 'n pô d'ægua a scunpíscia
l'Ourellia 'na bíscia che 'n pô d'ægua a scunpíscia.

Ballata triste, ballata amagunaa
pe'na çitæ ch'a cianze, sfurtynaa.

Né possu dî "Che l'inse?", saiæ sûlu, duman,
à tiâ sta prîa ruvente ch'a me bry^xa int'e man,
à denunsiâ i trycchi de tanti noevi "crycchi"
à denunsiâ i trycchi de tanti noevi "crycchi".

Se à tîu, Zêna, ti vêgni, ti te sulêvi ancun,
cummi-ai tenpi d'i D'Ôia pe u toe santu patrun,
"Pe San Zorzu, pe Zêna!" u sentiêmu zbragiâ!
"Pe San Zorzu, pe Zêna!" u sentiêmu zbragiâ!

Pe questu ancun mi cantu, pe questu arèstu chí
à dumandâ, mo-u sentu, vegnian senpre da ti.
Aspêtu soenne l'ûa e guâi pei-âtri alûa!
Aspêtu soenne l'ûa e guâi pei-âtri alûa!

Ballata triste, ballata amagunaa
pe'na çitæ ch'a cianze, sfurtynaa.


Salut,

Riccardo Venturi, CH-1700 Fribourg/Freiburg (Confoederatio Helvetica)
_________